M. Rijks MSc


photos/DSC09014.jpg

Fehmarnbelt Fixed Link
“Determining operational need for long term Asset Management policy of civil infrastructural works”

Scientific Supervisors: Michel Kuijer MSc
Expert Supervisor: Gerard Schouten MSc,  Witteveen + Bos
Datum: 3 april 2012

Deze studie richt zich op een van de zaken waarmee asset management wordt geconfronteerd binnen de infrastructuur sector i.r.t. het duidelijk maken van keuzes op basis van kosteneffectiviteit over de gehele levenscyclus. Inzicht in operationele behoefte is een voorwaarde voor het bereiken van kosteneffectiviteit. Specifiek voor asset management van infrastructurele civiele werken kan de volgende vraag worden gesteld: hoe kunnen de operationele eisen zo worden vastgesteld dat een lange termijn asset management beleid voor civiele infrastructurele werken kan worden ontwikkeld, met als doel het bereiken van de optimale kosteneffectiviteit tijdens zijn levenscyclus? In dit onderzoek is de Fehmarnbelt Fixed Link tunnel onderwerp van studie. De Deense politiek heeft begin 2011 het groene licht gegeven voor de bouw van een tunnel, de zogenaamde Fehmarnbelt Fixed Link, tussen Denemarken en Duitsland. Een eis is dat de tunnel kosteneffectief wordt geëxploiteerd, maar de daarbij behorende operationele eisen zijn niet gespecificeerd. Voor kosteneffectief asset management van de tunnel is het formuleren van de operationele behoefte essentieel. Het onderliggende doel van asset management is het mogelijk maken van een bredere benadering v.w.b. de toewijzing van middelen en programmering, op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden waarmee de kosteneffectiviteit zal toenemen. Uitgangspunt daarbij is dat deze beslissingen worden genomen op basis van een goed gedefinieerde set van beleidsdoelstellingen en de operationele eisen.

Literatuur biedt verschillende methoden en technieken om het beleid in een vroeg stadium scherper te specificeren. Een algemene voorwaarde voor het specificeren van effectief beleid en de uitvoering daarvan, is dat het  "beleid” nauwkeurig moet zijn omschreven waarbij doelstellingen zijn aangeven en gedetailleerd genoeg, zodat duidelijk is wat wordt verwacht van alle actoren rondom het asset. Doelen en eisen dienen gesteld te worden op een strategisch niveau, zodanig dat deze kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor asset management. De kosteneffectiviteit kan dan worden bereikt op het tactisch en operationeel niveau. Dubbelzinnige doelen en eisen van het strategisch niveau zullen zeker leiden tot onduidelijke uitgangspunten voor asset management. Wat weer kan leiden tot suboptimaal beheer van het asset en verminderde kosteneffectiviteit. Uit onderzoek blijkt dat het beleid vaak niet voldoende nauwkeurig is gespecificeerd, wat nodig is voor een effectieve uitvoering. Binnen het kennisgebied van asset management zijn verschillende methoden beschikbaar v.w.b. het bepalen van de operationele eisen, zowel vanuit de literatuur als uit de praktijk. Daarin worden de operationele vaak op conceptuele wijze gedefinieerd. Een bekende aanpak hiervoor is Quality Function Deployment binnen het vakgebied ‘systems engineering’. Hiermee is het mogelijk om vooraf de operationele eisen in meer detail te bepalen. In dit onderzoek is uitgegaan van de kosteneffectiviteit en op basis daarvan is de tunnel gemodelleerd binnen een een zogenaamd Life Cycle Management (LCM) model om de verwachtingen van de betrokken partijen beter in kaart te brengen en daarmee de kans op aanvaarding van de voorgestelde asset management te verbeteren. Binnen deze case wordt de kosteneffectiviteit bepaald voor verschillende scenario's met verschillende eisen t.a.v. de operationele behoefte met elkaar te vergelijken. De verschillende eisen gaven een duidelijke relatie met de ‘scores’ t.a.v. kosteneffectiviteit van de Fehmarnbelt Fixed Link tunnel. Hieruit kon worden geconcludeerd dat zowel lage als hoge eisen kunnen leiden tot een afname van de kosteneffectiviteit. Eisen aan de operationele behoefte moeten daarom zorgvuldig worden overwogen om een ??optimale verhouding tussen de uiteindelijke kosten en effectiviteit te bereiken. Ook kan het ontwerp worden geëvalueerd met behulp van een analyse met verschillende scenario’s i.r.t. de operationele eisen. Het LCM model kan daarmee meer inzicht geven in mogelijke optimalisaties in het ontwerp of veranderingen in de operationele eisen.

Een verandering in de eisen voor de operationele noodzaak van de Fehmarnbelt Fixed Link tunnel is ook besproken met de opdrachtgever. Hieruit werd geconcludeerd dat veranderingen in het asset management beleid ook de benodigde organisatiestructuur kan veranderen. Zo kan er een verschuiving plaatsvinden van een uitvoerende organisatie met veel technische knowhow, naar een beherende organisatie, met een behoefte aan kennis van contract management en project management. Met de verworven inzichten, kunnen de operationele eisen meer expliciet worden gemaakt en worden opgenomen in het lange termijn asset management programma voor infrastructurele civiele werken. Conclusies in deze studie zijn gebaseerd op beschikbare informatie en beoordeeld a.d.h.v. de uitgevoerde case. Gebleken is dat dit kan leiden tot meer inzicht bij het formuleren van eisen voor de operationele behoefte en het geeft inzicht in de lessen die zijn geleerd in het verleden. Een verandering in de eisen voor operationele noodzaak kan invloed hebben op de beherende organisatie en aannemers. De resultaten kunnen ook worden gebruikt ter verbetering/aanscherpen van beleidsnota’s en kan een verbeterd inzicht geven in de aspecten in verband met de uitvoering van Asset Management Control. In deze studie werd voorgesteld om de methode te gebruiken voor conditie beoordeling, zoals beschreven in de NEN 2767. Prestatie is een belangrijke parameters, naast betrouwbaarheid en beschikbaarheid, nodig voor het bepalen van de Systeemeffectiviteit. De wijze van beoordelen is in deze studie uitgevoerd vanuit een technisch perspectief. Beschouwde aspecten zijn bv.; fysieke schade, esthetische en functionele afwijkingen storingen. Andere aspecten zoals; veiligheid, gezondheid, sociale kwaliteit, culturele en historische waarde, risico van mislukking etc., die ook een belangrijke rol kunnen spelen in het beheer van de infrastructuur en het beleid, zijn niet beschouwd in deze studie. Het wordt aanbevolen om de invloed van deze en aanverwante aspecten op asset management van civiele infrastructurele werken verder te onderzoeken.

De Thesis kunt u hier bekijken (EN).

De Thesis presentatie kan hier bekeken worden (EN).

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre